191. die Ehefrau, -, -en
żona, małżonka

Seine Ehefrau ist letztes Jahr gestorben.
Jego żona zmarła w zeszłym roku.

192. der Ehemann, -(e)s, …männer
mąż, małżonek

Ihr Ehemann arbeitet im Ausland.
Jej mąż pracuje za granicą.

193. eher
raczej; wcześniej; szybciej/prędzej

Sie ist eher zu jung dafür.
Ona jest na to raczej za młoda.

194. das Ei, -s, -er
jaj(k)o

Kannst du bitte 10 Eier kaufen?
Czy możesz kupić 10 jajek?

195. die Eiche, -, n
dąb

Vor unserem Haus steht eine alte Eiche.
Przed naszym domem stoi stary dąb.

196. eigen
własny

Schon seit einem Monat hat er ein eigenes Auto.
Już od miesiąca on ma własny samochód.

197. eigentlich
właściwie

Wie heißt sie eigentlich?
Jak ona właściwie się nazywa?

198. ein (eins, zwei, drei …)
jeden (raz, dwa, trzy …);
także jako rodzajnik nieokreślony (ein/eine/ein//-)

Das ist ein Haus.
To jest dom.

199. ein anderer, eine andere, ein anderes
inny, inna, inne

Wir müssen eine andere Arbeit finden.
Musimy znaleźć inną pracę.

200. einfach (einfacher, am einfachsten)
prosty; łatwy

Diese Aufgabe war nicht so einfach, wie ich dachte.
To zadanie nie było tak łatwe, jak myślałem/am.

Fiszki online ze słówkami 191-200

Print Friendly
Głosów: 1